Historia

Wybudowana Kopalnia Boera (nazwa pochodzi od założyciela kopalni – inspektora inżyniera Boera) spowodowała wzrost liczby mieszkańców i potrzebę zbudowania szkoły

Początki szkoły

Dzieje szkolnictwa w Kostuchnie (południowej dzielnicy Katowic) sięgają początków XX wieku i nierozerwalnie związane są z rozwojem regionu, jego strukturą demograficzną, sytuacja gospodarczą i kulturalną.

Szkoła została wybudowana na gruncie należącym do księcia pszczyńskiego Hochberga, który także wspomagał jej działalność w okresie przedwojennym. 1 maja 1916 roku szkołę oddano do użytku. Jak podaje kronika szkolna, była jedną z piękniejszych w powiecie pszczyńskim.

Naukę w szkole rozpoczęło 157 uczniów. Kierownikiem szkoły został nauczyciel Boczek, a w urząd wprowadził go inspektor szkolny z Mikołowa. W lipcu 1922 roku nastąpiła reorganizacja szkolnictwa i utworzono Wydział Oświaty Publicznej z Inspektoratem Pszczyna II w Mikołowie. Kierownikiem szkoły został Franciszek Tokarz.

Lata trzydzieste i czterdzieste XX wieku

W 1930 roku nastąpiła rozbudowa budynku szkolnego. Dobudowano 5 izb lekcyjnych, salę gimnastyczną i przedszkole. Od 1 lipca 1931 roku kierownikiem szkoły został Aleksander Jarończyk

17 września 1932 roku szkole nadano imię Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Trzy lata póśniej nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru szkolnego, który w okresie wojny zaginął. Po wojnie zaprzestano używać imienia szkoły.

15 lutego 1945 roku (po krótkich pracach adaptacyjnych) w szkole rozpoczęło naukę 182 uczniów. W kolejnych latach ich liczba stale rosła. Szkołę wyposażono w pomoce dydaktyczne, a dzieci aktywnie działały w organizacjach szkolnych. Dobrze układała się współpraca z rodzicami. Dzięki kierownikowi Franciszkowi Kustwanowi i ofiarnej pomocy rodziców przeprowadzono remont szkoły, wymieniono ogrodzenie boiska szkolnego, utworzono bibliotekę i czytelnię.

W okresie II wojny światowej szkoła była zamknięta, ale zorganizowane było tajne nauczanie.

Lata sześćdziesiąte

W roku 1966 rozpoczęto reformę szkolnictwa. Wprowadzono ośmioletnią szkołę podstawową. We wrześniu 1968 roku kierownictwo szkoły objęła Genowefa Szuścik, zaś od marca 1969 roku Stefania Starczewska. W tym okresie młodzież aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły, działając w samorządzie szkolnym, w harcerstwie i innych organizacjach. Uczniowie szkoły uzyskiwali dobre wyniki w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Szkoła zdobyła II miejsce w Polsce w konkursie „Azymut węgiel”. W szkole funkcjonowały przedmiotowe koła zainteresowań.

Od 1962 do 1965 roku nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawował Inspektorat Oświaty w Tychach, a od czerwca 1975 roku Inspektorat Oświaty w Katowicach. Szkole nadano numer 29.

Rozwój szkoły

Od 1 września 1979 roku dyrektorem szkoły została Mirosława Pelc i pełniła tę funkcję do września 2004r. W szkole nastąpiło dalsze wzbogacenie kalendarza imprez szkolnych, rozwój wychowania kulturalnego młodzieży i rozwój turystyki pieszej. Szkoła wzbogacała się o pomoce naukowe i książki do biblioteki. Uruchomiono świetlicę szkolną i stołówkę. W 1981 roku wykonano radiofonizację szkoły, a 1990 roku zainstalowano sieć wideo.

W 1993 roku szkoła pozyskała dodatkowe środki finansowe z budżetu miasta na utworzenie pracowni komputerowej. W latach następnych remontowano budynek szkolny, wybudowano dwa boiska sportowe i bieżnię z tartanowymi nawierzchniami. Dużym wydarzeniem w życiu szkoły były obchody 80 rocznicy powstania placówki, połączone z powrotem do dawnego imienia szkoły – Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.

Rozbudowa szkoły

W 2003 roku rozpoczęła się rozbudowa placówki zainicjowana przez ówczesną dyrektor szkoły Mirosławę Pelc. Remont zakończył się w 2004 r. uroczystym otwarciem nowej dobudowanej części, w której znalazły się: świetlica, szatnia oraz pomieszczenia gospodarcze. Uroczystość otwarcia nowej części szkoły uświetnili swoją obecnością: Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Kuratorium Oświaty.

Dzisiejsze czasy

Od września 2004 r. funkcję dyrektora pełni Halina Nawara. Dzięki jej staraniom i pozyskanym sponsorom powiększono starą pracownię komputerową. Nowa będzie teraz  liczyła 14  stanowisk uczniowskich.

W 2006 roku szkoła obchodziła jubileusz 90 – lecia, uroczyste obchody zostały uhonorowane obecnością prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miejskich, oświatowych i kościelnych. Jubileuszowi 90 – lecia szkoły towarzyszyły występy artystyczne uczniów i wystawy tematyczne.

Od września 2014 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Ryszard Szymura, który zainicjował modernizację szkoły, której celem było wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy i multimedialny. Priorytetem dla szkoły stało się bezpieczeństwo i zapewnienie uczniom optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju.

W roku 2015 i 2016 w ramach Budżetu Obywatelskiego Katowic zostały zgłoszone projekty, których beneficjentem była szkoła i dzięki którym w klasach 1-3 zostały zakupione krzesła, ławki i tablice interaktywne do każdej klasy.  W roku 2016 uzyskane fundusze zostały przeznaczone na doposażenie świetlicy, sali zabaw i nowoczesnej terminalowej pracowni komputerowej.

W czerwcu   2016 roku obchodziliśmy jubileusz 100-lecia Szkoły.

Obchodom jubileuszu towarzyszyło  otwarcie wystawy historycznej „Boerschachte – Kolonja Boera – Boże Dary. Dzieje szkoły i osiedla” Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Historii Katowic przybliża nie tylko historię  naszej szkoły, ale także dzieje jej najbliższego otoczenia i dzielnicy na przestrzeni ostatniego stulecia.