Regulamin rekrutacji dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach przy ZSP nr 10

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin.

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 określa:

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 154 ust. 1 i ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.)

§ 2

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.

§ 3

INFORMACJA DLA RODZICOW DOT. REKRUTACJI: INFORMACJA

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony  https://katowice.e-nabor.pl

§ 4

Rodzice składają wypełniony wniosek w przedszkolu wskazanym na I miejscu. Do wniosku dołączają stosowne oświadczenia i inne dokumenty.

Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu w okresie od 13 marca 2024 r. od godz. 11:00 do 26 marca  2024 r. do godz. 13:00

1 . Komisja rekrutacyjna na bieżąco potwierdza zgodność danych zawartych we wniosku oraz zgodność oświadczeń z danymi zawartymi we wniosku złożonym w wersji elektronicznej.

2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

§ 5

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

Lp.  Kryterium  Liczba pkt  
1  Wielodzietność rodziny kandydata  100  
2  Niepełnosprawność kandydata  100  
3  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  100  
4  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  100  
5  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  100  
6  Samotne wychowanie kandydata w rodzinie  100  
7  Objęcie kandydata pieczą zastępczą  100  

2. Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria określone  w Zarządzeniu Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach określane, na podstawie przepisu art. 131. ust.6, w uzgodnieniu  z Prezydentem Miasta Katowice:

Lp.KryteriumLiczba pkt
1dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy64
2kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych32
3kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym16
4kandydat. którego oboje rodzice/rodzic pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą8
5kandydat. którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach  4
6kandydat. który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka2

§ 6

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola publicznego odrębnym zarządzeniem. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.157 ustawy Prawo oświatowe od 13 marca 2024 r. od godz. 11:00 do 27 kwietnia 2024 r. do godz. 13:00
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 5 kwietnia 2024 r.  o godz. 13:00
 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 05 kwietnia 2024 r. od godz. 13:00 do 10 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 12 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00
 5. Od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do wicedyrektora przedszkola.

§ 7

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:

 1. dla kryterium określonego w pkt. 1 – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
 • dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie do wglądu książeczki szczepień:;
 • dla kryterium określonym w pkt 3 – oświadczenie rodzica o rekrutacji kandydata jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole w zespole szkolno-przedszkolnym
 • dla kryterium określonego w pkt. 4 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;
 • dla kryterium określonego w pkt. 5 – oświadczenie .
 • dla kryterium określonego w pkt.6 – zaświadczenie wydane przez żłobek, potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.