REGULAMIN  

                   XIX MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO     

                                ,, KARTKA BOŻONARODZENIOWA” 

                                                   2020  r.                                                                    

                                                 

1.Adresaci konkursu: Uczniowie Szkół Podstawowych

2. Organizatorzy konkursu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 Katowice, ul. Lepszego 2                                           3.Cele konkursu:                                                                                                                                                          – głębsze wniknięcie w treść Świąt Bożego Narodzenia

-odkrywanie nowych znaczeń i skojarzeń z nimi związanych

-pobudzenie uczniów do myślenia podczas interpretowania świątecznych symboli

– zachęcenie do współzawodnictwa

4. Zasady konkursu:      

Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie 1 kartkę o tematyce Świąt Bożego  Narodzenia dowolną techniką plastyczną. Rozmiar kartki po złożeniu nie powinien przekraczać formatu A 5.

Konkurs  oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:             klasy I-III i IV-VIII.

Najlepsze prace uczniów należy przesłać do 15 grudnia 2020 roku na adres organizatora:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

40-750 Katowice   ul. K. Lepszego 2

z dopiskiem konkurs plastyczny  ,,Kartka Bożonarodzeniowa”

zdjęcie wykonanej pracy można przesłać na adres mailowy gieniajar@wp.pl

  1. Ocenie będzie podlegać: ogólne wrażenie, samodzielność i estetyka wykonania, poziom artystyczny, oryginalność i pomysłowość   Zapraszamy wszystkich do udziału, na nagrodzone i wyróżnione prace czekają nagrody i dyplomy. O wynikach konkursu szkoły zostaną poinformowane 16.12.2020 r.

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska i wizerunku

…………………………………………………………………………………………………………………

/ imię i nazwisko dziecka/

na potrzeby Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego ,,Kartka Bożonarodzeniowa 2020 ” uczniów klas I-III oraz IV-VIII organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Katowicach

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L 119, s. 1 ) informujemy, iż:

  • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10,40-750 Katowice , ul. K. Lepszego 2

Informujemy również ,że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą , nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

…………………………………………………………………………….

/data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/