Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/23

12.09.2023 r

Klasy I – VIII

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy itp.. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie ewaluacji programu wychowawczego – profilaktycznego,

21.11.2023 r

Spotkania klasowe z wychowawcą.

25.01.2024 r

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze

21.05. 2024r

Spotkania klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen opisowych rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania

Konsultacje

24.10.2023r

19.12.2023r

19.03.2024r

23.04.2024r