Szkoła Podstawowa nr 29 znajduje się na obrzeżach miasta – 12km od centrum Katowic w dzielnicy Kostuchna, która według najstarszych zapisów powstała około 1712 roku w związku z występującymi w tym rejonie pokładami rudy żelaza, które wydobywano dla potrzeb licznych wówczas kuźnic i hut książąt pszczyńskich.

Nazwa Kostuchna wg. najstarszych mieszkańców dzielnicy pochodzi od nazwiska pierwszego leśniczego – Kostucha, gdyż w dawnych czasach w rejonie leśnym znaleziono jakieś szkielety ludzkie.

Natomiast Ludwik Musioł w „Monografii historycznej Kostuchny” nazwę dzielnicy wywodzi od wyrazu „Kostucha” rozumianego jako żartobliwe określenie śmierci. Henryk Borek w książce pt.„Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych” tłumaczy tę nazwę jako miejsce gdzie grzebią kości. Nazwa ta jest jedyną tego rodzaju na ziemiach polskich. Kostuchna obecnie jest dzielnicą Katowic, graniczącą od północy z Piotrowicami będącymi jedną z najdalej na południe wysuniętych dzielnic tego miasta. Od południa sąsiaduje z Tychami, od wschodu z Murckami, od zachodu z Zarzeczem a od południowego zachodu z Podlesiem.

W XIX wieku Kostuchna rozwijała się jako osada wiejska. Długo zachowywała charakter rolniczy. Jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku funkcjonowało tutaj kilkanaście gospodarstw rolnych, a w wielu rodzinach prowadzono hodowlę trzody chlewnej i drobnego inwentarza.

Źródłem utrzymania dla mieszkańców od samego początku była kopalnia „Murcki” w Murckach ( zwana „Emanuelssegen”). Jest ona najstarszą kopalnią na Górnym Śląsku wybudowaną w 1657 roku. W latach 1901- 1903 wybudowano jak na ówczesne czasy nowoczesną kopalnię węgla kamiennego „Böerschachte” (od 1937 roku „Boże Dary”), nazwana tak od nazwiska Ryszarda Böera zasłużonego- inspektora górniczego z Mikołowa, który od 1880 roku pozostawał w służbie księcia pszczyńskiego Hochberga.

W 1928 roku powstał Zakład Kartonu a w 1946 REMAG. Dynamiczny rozwój przemysłu, spowodował wzrost liczby mieszkańców. W 1954 roku w uznaniu rozwoju i gospodarności osady przemysłowej Rada Ministrów nadała Kostuchnie status osiedla robotniczego do którego włączono kolonię „Boże Dary”. Nasilający się z każdym rokiem proces rozwoju ekonomicznego spowodował, że 1 stycznia 1967 roku otrzymuje prawa miejskie. Była ona wówczas najgęściej zaludnioną jednostką administracyjną w powiecie tyskim.

W 1975 roku Kostuchnę jako dzielnicę włączono do miasta Katowic.

W okresie przemian polityczno – gospodarczych w Polsce dzielnica ta zmienia swój charakter stając się terenem rekreacyjnym dla miasta Katowic. Miejscowość ta posiada korzystne położenie oraz duże walory rekreacyjne i korzystne warunki rozwojowe. Ze względu na swoje położenie jest miejscowością, gdzie warto zobaczyć urok otaczających nas lasów obdarzonych bogactwem fauny i flory. Lasy spełniają tutaj rolę terenów sobotnio – niedzielnego wypoczynku miejscowej ludności oraz rekreacji i edukacji ekologicznej uczniów pobliskich szkół.

Szersze informacje na temat warunków fizjograficznych Kostuchny, Historii dzielnicy, Sytuacji gospodarczo – społecznej, znajdują się w monografii pt. „Kostuchna. Rys geograficzno- historyczny. Monografia dzielnicy XVIII – XX w.” opracowanej przez nauczycielkę nauczania zintegrowanego mgr Alicję Sowę.

Monografia ta znajduje się w Bibliotece – w Szkole Podstawowej nr 29 i zachęcamy do skorzystania w czytelni.

Zobacz galerię Kostuchna w oczach dzieci.