Zasady organizacji w roku szkolnym 2020/21 konkursów przedmiotowych dla uczniów SP nr 29 – I i II stopień

 1. Podstawa prawna:
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zdnia29 stycznia 2002roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036).
 3. Regulaminy organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/21;
 4. Informacje dotyczące organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/21.
 5. Postanowienia ogólne:
 6. W roku szkolnym 2020/2021 stopień pierwszy i drugi Wojewódzkch Konkursów Przedmiotowych dla uczniów SP nr 29 będzie organizowany w szkole.
 7. Dyrektor szkoły ustala harmonogram I stopnia konkursów przedmiotowych,
 8. I i II stopień konkursów przedmiotowych będzie przeprowadzony w formie pisemnej.
 9. I stopień przeprowadzony będzie w terminie od 06.11 do 10.11 2020r.
Przedmioty Data Godzina rozpoczęcia Czas trwania w minutach
język angielski 06.11.2020 r. 9:00 90 +10
matematyka 06.11.2020 r. 11:30 120+10
geografia 09.11.2020 r. 9:00 60+10
biologia 09.11.2020 r. 9:00 90+10
język polski 10.11.2020 r. 9:00 120+10
historia 10.11.2020 r. 11:30 90+10
 1. Na podstawie zgłoszeń uczniów organizuje się wojewódzkie konkursy przedmiotowe z: a) języka polskiego
 2. b) matematyki
 3. c) języka angielskiego
 4. c) historii,
 5. d) biologii,
 6. e) geografii

III. Zakresy wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury na poszczególne stopnie konkursów:

1.Konkursy przedmiotowe obejmują i poszerzają treści podstawy programowej danego przedmiotu.

2.Szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności wymagany na pierwszym stopniu konkursu obejmuje określone treści podstawy programowej przedmiotu ustalone przez szkolną komisję konkursową i przekazana zainteresowanym uczniom.

3.Szczegółowe zakresy wiedzy i umiejętności wymagane na drugim i trzecim stopniu konkursów oraz wykaz proponowanych lektur znajdują się w regulaminach konkursów

 1. Kryteria kwalifikacji uczestników konkursów do poszczególnych stopni

1)do pierwszego stopnia przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności,

2)do drugiego stopnia kwalifikują się uczniowie zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy na pierwszym stopniu uzyskali ustaloną przez szkolną komisję konkursową wymaganą liczbę punktów;

3)do trzeciego stopnia kwalifikują się uczestnicy stopnia drugiego, którzy w tym stopniu uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia.

4)Uczestnicy stopnia trzeciego mogą uzyskać tytuł laureata lubfinalisty:

1)laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90 % punktów

możliwych do zdobycia

2)finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do trzeciego stopnia konkursu, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia.§ 7. Uprawnienia laureatów konkursów1.Uprawnienia laureatów konkursów regulują przepisy następujących aktów prawnych: Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910.).

2.Laureat konkursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień wydane przez Śląskiego Kuratora Oświaty zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036).

 

 1. Zasady wglądu i tryb wnoszenia zastrzeżeń:
 2. Prawo wglądu do pracy mają wyłącznie uczestnicy konkursu i ich rodzice (prawni opiekunowie).
 3. Udostępnienie pracy konkursowej trwa co najwyżej 15 minut. Praca konkursowa nie może być kopiowana, możliwe jest natomiast jej fotografowanie.
 4. Tryb wnoszenia i rozpatrywania zastrzeżeń w zakresie sprawdzania i oceniania prac uczestników konkursów:

1.Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą wnieść na piśmie zastrzeżenia w zakresie sprawdzania i oceniania prac uczestników konkursu w terminie do 4 dni roboczych (decyduje data wpływu odpowiednio do przewodniczącego komisji szkolnej lub przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursowej) od daty ogłoszenia zatwierdzonej listy uczestników danego stopnia w przypadku:

1)pierwszego i drugiego stopnia –do siedziby szkolnej komisji konkursowej,

2)trzeciego stopnia –do siedziby właściwej komisji wojewódzkiej.

2.Tryb rozpatrywania zastrzeżeń na pierwszym stopniu.

1)Szkolna komisja konkursowa rozpatruje wniesione zastrzeżenia po pierwszym stopniu w terminie do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników stopnia pierwszego konkursu. 2)Rozstrzygnięcie szkolnej komisji konkursowej na pierwszym stopniu konkursu jest ostateczne.

 1. Tryb rozpatrywania zastrzeżeń na drugim stopniu.

1)Szkolna komisja konkursowa rozpatruje wniesione zastrzeżenia, sporządza pisemną odpowiedź i przesyła zainteresowanemu do 3 dni roboczych po upływie okresu odwoławczego, o którym mowa w ust.1

2)Jeśli wnoszący zastrzeżenia nie zgadza się ze stanowiskiem szkolnej komisji konkursowej, informuje o tym na piśmie przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursowej za pośrednictwem dyrektora szkoły, w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej odpowiedzi szkolnej komisji konkursowej.

3)Dyrektor przekazuje niezwłocznie otrzymane zastrzeżenia wraz z całością dokumentacji uzyskanej od przewodniczącego szkolnej komisji konkursowej przewodniczącemu wojewódzkiej komisji konkursowej.

4)Wojewódzka komisja konkursowa, w składzie nie mniejszym niż 3 swoich członków, rozpatruje wniesione zastrzeżenia, sporządza pisemną odpowiedź  i przesyła ją zainteresowanemu w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu do komisji wojewódzkiej.

5)Rozstrzygnięcie wojewódzkiej komisji konkursowej jest ostateczne.

VII. W kwestii nieuregulowanej niniejszymi zasadami  obowiązują Regulaminy organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych.