Informacja w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 10
w Katowicach

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Katowicach informuje, że Szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r. (Dz. U. 2019 poz1078) w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami na poniższy zasadach:

Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje

  1. profilaktyczną opiekę zdrowotną,
  2. promocję zdrowia,
  3. oraz opiekę stomatologiczną.

Podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym uczniom świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej jest pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania p. Renata Ławniczak             

Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze pokój nr18

Podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego jest: NT MEDICAL Spółka z o.o. PORADNIA STOMATOLOGICZNA ul. Boya Żeleńskiego 77, 40-645 Katowice

Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia.

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;

2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Osoby sprawujące opiekę zdrowotną

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta.

Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty

Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Opieka stomatologiczna, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Wzór „sprzeciwu” na świadczenie stomatologiczne

 Wzór „zgody” na świadczenie stomatologiczne