Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29  im. F. Żwirki i S. Wigury w Katowicach zaprasza Rodziców do zapisów dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025.

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI:

O przyjęcie do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice na rok szkolny 2024/2025 mogą ubiegać się dzieci urodzone w roku 2017 oraz dzieci z rocznika 2018 pod warunkiem, że realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub przedstawią opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

INFORMACJA DLA RODZICOW DOT. REKRUTACJI: INFORMACJA

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły trwa od dnia 11 marca 2024 r. do dnia 22.03.2024 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły trwa od 22.04.2024 r. do 07.05.2024 r.

UWAGA!

Założenie konta na stronie naborowej nie skutkuje przyjęciem do klasy I. Akceptacja zgłoszenia dziecka w systemie następuje po dostarczeniu oryginału podpisanego wniosku do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie.

Wszystkie terminy znajdą Państwo w dokumentach zamieszczonych poniżej.

Zarządzenie w sprawie rekrutacji prezydenta miasta 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – rekrutacja uczniów

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. (w postaci pisemnego oświadczenie lub przez system elektroniczny)- TERMIN OD 30.05 DO 7.06pisemne oświadczenie

Lista uczniów zakwalifikowanych w postępownu rekrutacyjnym do klasych pierwszej znajduje się w sekretariacie i gablocie przy sekretariacie szkoły. Informacje na temt przyjęcia dziecka można otrzymać tylko zglaszając sie w szkole osobiście.

Rekrutacja odbywa się według następującego harmonogramu

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Katowice jest organem prowadzącym.

(zgodnie z zał. Nr 2 Nr 3707/2024 do zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice)

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniurekrutacyjnymTermin w postępowaniuuzupełniającym
1.Zgłoszenie kandydata do przynależnejmu obwodowej szkoły podstawowejwraz z dokumentami potwierdzającymispełnianie przez kandydata warunkówlub kryteriów branych pod uwagę wpostępowaniu rekrutacyjnym.od 11 marca do 22 marca 2024 rokuod 22 kwietnia do 07 maja 2024r.
2.Złożenie wniosku o przyjęcie dopozaobwodowej szkoły podstawowej(oraz obwodowej w terminieuzupełniającym ) wraz z dokumentamipotwierdzającymi spełnianie przezkandydata warunków lub kryteriówbranych pod uwagę w postępowaniurekrutacyjnymod 22 kwietnia do 07 maja 2024r
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnioskówo przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentówpotwierdzających  spełnianieprzez kandydata warunkówlub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniurekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącegokomisji czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy-Prawo Oświatoweod 11 marca do   25 kwietnia 2024r  od 22 kwietnia do 13 maja 2024r
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisjęrekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.21 maja 2024r.
5Potwierdzenie przez rodziców
kandydata woli przyjęcia dziecka. (w postaci pisemnego oświadczenie lub przez system
elektroniczny)
od 30 maja do 7 czerwca
2023r
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy          kandydatów
przynależnych do szkoły obwodowej oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (10.06.2024)
16 kwietnia  2024r.  godz. 13.00  10 czerwca 2024r. godz, 13.00