Szanowni Rodzice,

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej przed wejściem do szkoły podstawowej od strony ulicy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy sp29katowice@tlen.pl .

Ryszard Szymura

Dyrektor ZSP nr10

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29  im. F. Żwirki i S. Wigury w Katowicach zaprasza Rodziców do zapisów dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023.

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI:

O przyjęcie do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice na rok szkolny 2022/2023 mogą ubiegać się dzieci urodzone w roku 2015 oraz dzieci z rocznika 2016 pod warunkiem, że realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub przedstawią opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły trwa od dnia 21 marca 2022 r. do dnia 08.04.2022 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły trwa od 9.05.2022 r. do 20.05.2022 r.

W tym celu należy wypełnić  formularz w wersji elektronicznej. Adres strony www z  dostępnym wnioskiem to: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl

Wniosek należy wydrukować  z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w placówce w terminie od 09 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r.

UWAGA!

Założenie konta na stronie naborowej nie skutkuje przyjęciem do klasy I. Akceptacja zgłoszenia dziecka w systemie następuje po dostarczeniu oryginału podpisanego wniosku do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie.

Wszystkie terminy znajdą Państwo w dokumentach zamieszczonych poniżej.

Zarządzenie w sprawie rekrutacji prezydenta miasta 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – rekrutacja uczniów

Lista uczniów zakwalifikowanych w postępownu rekrutacyjnym do klasych pierwszej znajduje się w sekretariacie. Informacje na temt przyjęcia dziecka można otrzymać tylko zglaszając sie w szkole osobiście.

Potwierdzenie woli: pobierz

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach

odbywa się według następującego harmonogramu

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Katowice jest organem prowadzącym.

(zgodnie z zał. Nr 2 Nr 2211/2022 do zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice)

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniurekrutacyjnymTermin w postępowaniuuzupełniającym
1.Zgłoszenie kandydata do przynależnejmu obwodowej szkoły podstawowejwraz z dokumentami potwierdzającymispełnianie przez kandydata warunkówlub kryteriów branych pod uwagę wpostępowaniu rekrutacyjnym.od 21 marca do 8 kwietnia 2022 rokuod 9 maja do 20 maja 2022r.
2.Złożenie wniosku o przyjęcie dopozaobwodowej szkoły podstawowej(oraz obwodowej w terminieuzupełniającym ) wraz z dokumentamipotwierdzającymi spełnianie przezkandydata warunków lub kryteriówbranych pod uwagę w postępowaniurekrutacyjnymod 9 maja do 29 maja 2022r
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnioskówo przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentówpotwierdzających  spełnianieprzez kandydata warunkówlub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniurekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącegokomisji czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy-Prawo Oświatowedo 21 marca do   13 kwietnia 2022r  od 9 maja do 26 maja 2022r
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisjęrekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanychi kandydatów niezakwalifikowanych.21 kwietnia  2022r.31 maja 2022r.
5Potwierdzenie przez rodziców
kandydata woli przyjęcia dziecka.
Potwierdzenie należy złożyć w formie
pisemnego oświadczenia (nie dotyczy
kandydatów ubiegających się o
przyjęcie do oddziału dwujęzycznego
lub sportowego)
od 31 maja do 10 czerwca
2022r
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisjęrekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych25 kwietnia  2022r.  godz. 15.00  27 czerwca 2022r. godz, 15.00