Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29  im. F. Żwirki i S. Wigury w Katowicach zaprasza Rodziców do zapisów dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024.

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI:

O przyjęcie do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice na rok szkolny 2023/2024 mogą ubiegać się dzieci urodzone w roku 2016 oraz dzieci z rocznika 2017 pod warunkiem, że realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub przedstawią opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły trwa od dnia 20 marca 2023 r. do dnia 05.04.2023 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły trwa od 8.05.2023 r. do 19.05.2023 r.

W tym celu należy wypełnić  formularz w wersji elektronicznej. Adres strony www z  dostępnym wnioskiem to :https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl/elemento-parents//main_inactive.action

Wniosek należy wydrukować  z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w placówce w terminie od 08 maja 2023 r. do 19 maja 2023 r.

UWAGA!

Założenie konta na stronie naborowej nie skutkuje przyjęciem do klasy I. Akceptacja zgłoszenia dziecka w systemie następuje po dostarczeniu oryginału podpisanego wniosku do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie.

Wszystkie terminy znajdą Państwo w dokumentach zamieszczonych poniżej.

Zarządzenie w sprawie rekrutacji prezydenta miasta 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – rekrutacja uczniów

Lista uczniów zakwalifikowanych w postępownu rekrutacyjnym do klasych pierwszej znajduje się w sekretariacie. Informacje na temt przyjęcia dziecka można otrzymać tylko zglaszając sie w szkole osobiście.

Potwierdzenie woli: pobierz

informacja dla rodzicówhttp://zsp10katowice.pl/wp-content/uploads/2023/03/informacja-dla-rodzica.pdf

odbywa się według następującego harmonogramu

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Katowice jest organem prowadzącym.

(zgodnie z zał. Nr 2 Nr 2941/2023 do zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice)

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniurekrutacyjnymTermin w postępowaniuuzupełniającym
1.Zgłoszenie kandydata do przynależnejmu obwodowej szkoły podstawowejwraz z dokumentami potwierdzającymispełnianie przez kandydata warunkówlub kryteriów branych pod uwagę wpostępowaniu rekrutacyjnym.od 20 marca do 5 kwietnia 2023 rokuod 8 maja do 19 maja 2023r.
2.Złożenie wniosku o przyjęcie dopozaobwodowej szkoły podstawowej(oraz obwodowej w terminieuzupełniającym ) wraz z dokumentamipotwierdzającymi spełnianie przezkandydata warunków lub kryteriówbranych pod uwagę w postępowaniurekrutacyjnymod 8 maja do 19 maja 2023r
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnioskówo przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentówpotwierdzających  spełnianieprzez kandydata warunkówlub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniurekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącegokomisji czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy-Prawo Oświatowedo 20 marca do   5 kwietnia 2023r  od 8 maja do 25 maja 2023r
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisjęrekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanychi kandydatów niezakwalifikowanych.30 maja 2023r.
5Potwierdzenie przez rodziców
kandydata woli przyjęcia dziecka.
Potwierdzenie należy złożyć w formie
pisemnego oświadczenia (nie dotyczy
kandydatów ubiegających się o
przyjęcie do oddziału dwujęzycznego
lub sportowego)
od 30 maja do 7 czerwca
2023r
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisjęrekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych27 kwietnia  2023r.  godz. 15.00  16 czerwca 2023r. godz, 15.00