Regulamin rekrutacji dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach przy ZSP nr 10

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin.

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 określa:

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 154 ust. 1 i ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082ze zm.)

§ 2

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.

§ 3

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony  https://katowice.przedszkola.vnabor.pl lub bezpośrednio w przedszkolu.

§ 4

Rodzice składają wypełniony wniosek w przedszkolu wskazanym na I miejscu. Do wniosku dołączają stosowne oświadczenia i inne dokumenty.

Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu w okresie od 22 marca 2022 r. od godz. 09:00 do 04  kwietnia  2022 r. do godz. 14:00

1 . Komisja rekrutacyjna na bieżąco potwierdza zgodność danych zawartych we wniosku oraz zgodność oświadczeń z danymi zawartymi we wniosku złożonym w wersji elektronicznej.

2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

§ 5

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

Lp.  Kryterium  Liczba pkt  
1  Wielodzietność rodziny kandydata  100  
2  Niepełnosprawność kandydata  100  
3  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  100  
4  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  100  
5  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  100  
6  Samotne wychowanie kandydata w rodzinie  100  
7  Objęcie kandydata pieczą zastępczą  100  

2. Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria określone  w Zarządzeniu Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach określane, na podstawie przepisu art. 6. ust.1, w uzgodnieniu  z Prezydentem Miasta Katowice:

Lp.KryteriumLiczba pkt
1dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu (z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego)32
2dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu –16
3dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów dziennych stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecka8
4 dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja4
5dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;  2

§ 6

  1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola publicznego odrębnym zarządzeniem. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.157 ustawy Prawo oświatowe od 22 marca 2022 r. od godz. 9:00 do 04 kwietnia 2022 r. do godz. 14:00
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 11 kwietnia 2022 r.  o godz. 15:00
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 11 kwietnia 2022 r. od godz. 15:00 do 13 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 21 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00
  5. Od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do wicedyrektora przedszkola.

§ 7

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:

  1. dla kryterium określonego w pkt. 1 – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
  • dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;
  • dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko;
  • dla kryterium określonego w pkt. 4 – zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;
  • dla kryterium określonego w pkt. 5 – oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.